Leverings- en betalingsvoorwaarden


ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Voorwaarden en condities voor inkopen en/of bestellingen van onze opdrachtgevers
zijn slechts dan van toepassing indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.


ARTIKEL 2 OFFERTES EN OPDRACHTEN
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Opdrachten zijn pas bindend indien wij deze schriftelijk hebben
bevestigd en de opdrachtgever binnen een termijn van vijf werkdagen niet schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt dat deze bevestiging onjuist is.
Wij zijn gerechtigd nadat door acceptatie en bevestiging een overeenkomst is ontstaan onze
verplichtingen op te schorten indien blijkt dat onze opdrachtgever niet kredietwaardig is of op andere
wijze niet aan haar verplichtingen kan voldoen, tenzij de opdrachtgever voor het nakomen van haar
verplichtingen voldoende zekerheid heeft gesteld. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan
wijzen wij nadrukkelijk van de hand.


ARTIKEL 3 PRIJZEN
Alle in onze offertes genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van deze
stukken bekende prijsbepalende factoren. Deze prijzen zijn slechts geldig gedurende de in deze
stukken genoemde termijn. Prijzen zoals door ons genoemd in opdrachtbevestigingen zijn bindend.
Wij zijn bevoegd de prijzen voor nog niet verrichte leveringen aan te passen indien na het sluiten van
een overeenkomst drie maanden zijn verstreken. Indien de wijze van uitvoering van een overeenkomst
buiten onze macht ingrijpend moet worden veranderd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig
aan te passen en de eventueel al gemaakte kosten extra in rekening te brengen.Alle aanbiedingen van Onlinehekwerken zijn vrijblijvend en Onlinehekwerken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in [euro's] [inclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten


ARTIKEL 4 BETALINGS EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moeten onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum
worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en zijn wij
gerechtigd de wettelijke rente alsmede zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor de inning
gemaakte kosten in rekening te brengen.
De eigendom van geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever indien deze alles heeft voldaan
wat wij uit hoofde van de gesloten overeenkomst te vorderen hebben of krijgen. Opdrachtgever is
zolang bedoelde vorderingen niet zijn voldaan niet gerechtigd de geleverde zaken op enige wijze te
bezwaren en/of in bruikleen uit handen te geven.


ARTIKEL 5 AFLEVERING
Onder aflevering wordt verstaan het door of namens ons feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan
de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde. Levertijden worden door ons zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven, doch zijn vrijblijvend.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Onlinehekwerken te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  ARTIKEL 6 RETOURZENDINGEN
Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Onlinehekwerken worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Onlinehekwerken onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Onlinehekwerken zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar contact@onlinehekwerken.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail heeft ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen
• De verzendkosten voor het retourzenden van de bestelling zijn voor de koper.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE EN KEURINGEN
Wij zijn slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen die
schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien
de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.
Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de van fabriekswege geldende garantie. Keuring van
producten kan door of namens opdrachtgever slechts plaatsvinden op de locatie waar de goederen
worden gefabriceerd. Wij zijn niet gehouden de kosten hiervan te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.


ARTIKEL 8 ANNULERING
Indien een opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren hebben wij in ieder geval recht op een
schadevergoeding van 10% van het bedrag van de opdracht en zijn wij gerechtigd alle kosten op de
opdrachtgever te verhalen. Indien de annulering goederen betreft die speciaal voor deze opdrachtgever
zijn of worden vervaardigd, zijn wij gerechtigd het volledig overeengekomen bedrag in rekening te
brengen, afhankelijk van de fase waarin de productie van de goederen verkeerd.


ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onlinehekwerken zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09091015 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Onlinehekwerken worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Onlinehekwerken ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 10 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Onlinehekwerken in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Onlinehekwerken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Onlinehekwerken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11 Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Onlinehekwerken in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Onlinehekwerken vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Onlinehekwerken is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland


Neem contact op

Heeft u een vraag? Bel ons gerust!

Telefoon:0313 - 419599

of stuur ons een email
Montagehandleidingen